• 0 488 212 57 57
  • 0 532 403 3 04
  • erenmalimusavirlik@hotmail.com
  • 0 488 212 04 44

–– Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (IV-87.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (IV-87.1.a)


26 Şubat 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31051

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

VERİ DEPOLAMA KURULUŞUNA YAPILACAK RAPORLAMALARA
İLİŞKİN

ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (IV-87.1)’DE
DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (IV-87.1.a)

MADDE 1 – 27/10/2018 tarihli ve 30578 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Veri Depolama Kuruluşuna Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar
Hakkında Tebliğ (IV-87.1)’in 6 ncı maddesine
aşağıdaki sekizinci fıkra eklenmiştir.

“(8) Bu maddenin birinci fıkrasındaki raporlama
yükümlülüğüne ilave olarak, dayanak varlık, sözleşme tipi ve raporlama
yükümlüsü taraflar bazında, Tebliğ ekinde yer alan tablolardaki Kurulca
belirlenecek alanların VDK’ca belirlenecek
esaslarla işlem gününde VDK’ya raporlanması
Kurulca zorunlu tutulabilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –
Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye
Piyasası Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2018

30578

 

 Kaynak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin