• 0 488 212 57 57
  • 0 532 403 3 04
  • erenmalimusavirlik@hotmail.com
  • 0 488 212 04 44

–– Limon İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2020/7)


7 Nisan 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31092

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

LİMON
İHRACATINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(İHRACAT:
2020/7)

Amaç ve
kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, üçüncü maddede yer alan
eşyanın ihracatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 22/12/1995
tarihli ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İhracat Rejimi Kararının 2 nci ve 3 üncü
maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Ön izin
alınacak eşya

MADDE 3 – (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın ihracatında,
Tarım ve Orman Bakanlığının ön izni aranır.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

0805.50.10.00.00

Taze limon (kurutulmuş hariç)

 

(2) Ön izne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca
belirlenir.

Geçiş
hükmü

GEÇİCİ
MADDE 1 –
(1) Bu Tebliğin
yürürlüğe girdiği tarihten önce (bu tarih hariç) tescil edilmiş beyannamelere
bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

(2) Bu Tebliğ hükümleri yürürlük tarihinden
itibaren 31/8/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar
uygulanır.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 Kaynak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin