• 0 488 212 57 57
  • 0 532 403 3 04
  • erenmalimusavirlik@hotmail.com
  • 0 488 212 04 44

–– İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Teçhizatı Test Uygulama ve Araştırma Merkezi (DETAM) Yönetmeliği


26 Şubat 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31051

YÖNETMELİK

İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DENİZCİLİK TEÇHİZATI
TEST

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

(DETAM) YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 –
(1) Bu Yönetmeliğin amacı;
İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Teçhizatı Test Uygulama ve
Araştırma Merkezi (DETAM)’nin amaçlarına,
faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine
ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 –
(1) Bu Yönetmelik; İstanbul Teknik
Üniversitesi Denizcilik Teçhizatı Test Uygulama ve Araştırma Merkezi
(DETAM)’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline
ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 –
(1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin
(2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –
(1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik Danışma Kurulu: İstanbul Teknik
Üniversitesi Denizcilik Teçhizatı Test Uygulama ve Araştırma Merkezi
(DETAM)’nin Akademik Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DETAM): İstanbul Teknik Üniversitesi
Denizcilik Teçhizatı Test Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Merkez birimi: Merkez içinde kurulan alt birimi,

ç) Merkez çalışma/proje grubu: Merkez içinde
kurulan çalışma/proje grubunu,

d) Müdür: Merkezin Müdürünü,

e) Rektör: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörünü,

f) Sektörel Danışma
Kurulu: İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Teçhizatı Test Uygulama ve
Araştırma Merkezi (DETAM)’nin Sektörel
Danışma Kurulunu,

g) Senato: İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite: İstanbul Teknik Üniversitesini,

h) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin
amaçları

MADDE 5 –
(1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Denizcilik ve lojistik
sektörlerinde sertifika gerektiren ürünler ile ilgili araştırma,
geliştirme, test ve sertifikalandırma konusunda bütün boyutlarıyla ilgili
çalışmalar ve araştırmalar yapmak, projeler üretmek, raporlar ve yayınlar
hazırlamak, ulusal, bölgesel ve küresel gelişmeleri takip etmek, veri
tabanları oluşturmak, Ar-Ge faaliyetleri ve
sertifikasyon testleri yapmak, testlere dayalı ürün araştırma ve geliştirme
çalışmaları yapmak.

b) Merkezin faaliyet alanlarında akademik ve sektörel çalışmalara test ve mühendislik hizmetleri
sağlamak, test standartlarını incelemek, hazırlamak, nicel ve nitel olarak
katkı sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası ilgili kurum ve kuruluşlarla
akademik ve sektörel alanlarda işbirliği yapmak.

Merkezin
faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkiye’de denizcilik, ulaştırma, ambalaj ve
benzeri sektörlerin test ve sertifikasyon ihtiyaçlarını tespit etmek, test
hizmetleri sunmak, testlere dayalı ürün araştırma ve geliştirme çalışmaları
yapmak.

b) Gerek duyulan test ve sertifikasyon
kabiliyetlerinin artırımı için proje çalışmalarında bulunmak.

c) Akademik ve sektörel
çalışmalarda testlere dayalı ürün araştırma ve geliştirme çalışmalarına
destek vermek.

ç) Geliştirilmiş ürünlerin, çalışacağı ortamda değerlendirilebilmesi
amacıyla ortam      
simülasyonu
testleri gerçekleştirmek.

d) Mühendislik analiz yöntemleri ile ürünleşme
süreçlerine destek hizmetleri sunmak.

e) Ürün geliştirme safhalarındaki tasarım,
geliştirme, test ve sertifikasyon süreçleri konularında seminer, çalıştay, sempozyum,
konferans, kongre veya fuarlar düzenlemek, eğitim ve tanıtım
faaliyetlerinde bulunmak.

f) Ürün test ve sertifikasyonu sağlayan ulusal ve
uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak.

g) İlgili mevzuat hükümleri ve Merkezin
yeterlilikleri doğrultusunda Merkezin yetkilendirilmesine yönelik çalışmalarda
ve belgelendirme faaliyetlerinde bulunmak.

ğ) Yurt dışı araştırma ve test merkezleri ile ortak
çalışmalar yapmak.

h) Türkiye’deki diğer akademik laboratuvarların
sektörel hizmetlerde kullanımı amacıyla
sözleşmeler düzenlemek, plan ve koordinasyon faaliyetlerinde bulunmak.

ı) Merkezin yeterlilikleri doğrultusunda araştırma
yapmak, veri tabanları oluşturmak ve raporlar yayımlamak.

i) Merkezin amaçları kapsamında ulusal ve uluslararası
standartlar konusunda çalışma ve faaliyetlerde bulunmak.

j) Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları
yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin
yönetim organları

MADDE 7 –
(1) Merkezin yönetim organları
şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Akademik Danışma Kurulu.

ç) Sektörel Danışma
Kurulu.

Müdür

MADDE 8 –
(1) Müdür, Üniversitede tam gün
çalışan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için
görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle tekrar
görevlendirilebileceği gibi gerektiğinde görev süresi dolmadan Rektör
tarafından görevden alınabilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden
Rektöre karşı sorumludur.

Müdürün
görevleri

MADDE 9 –
(1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Merkez ve bağlı birimlerinin bu Yönetmelikte
belirlenen amaçlar doğrultusunda düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

c) Merkezi geliştirmek için hedefler belirlemek.

ç) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurullarının
gündemlerini oluşturmak, üyeleri toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna
başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve sonraki
yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.

e) Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirmek.

f) Merkezde görev alacak her türlü akademik, idari,
teknik ve diğer personel ihtiyacını ve görevlendirilmeleriyle ilgili
teklifleri Rektörlüğe sunmak.

Müdür
yardımcıları ve görevleri

MADDE 10
(1) Üniversitenin öğretim
elemanları arasından Müdür tarafından belirlenen görevleri yerine getirmek
üzere, Müdürün önerisi ve Rektörün onayı ile en fazla üç kişi müdür
yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(2) Müdür yardımcılarının görev süresi Müdürün
görev süresi ile sınırlıdır.

(3) Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı
yöntemle yeniden görevlendirilebilir.

(4) Müdür görevi başında olmadığı zaman
yardımcılarından biri Müdüre vekâlet eder.

(5) Müdür yardımcıları, Merkezde yürütülen işler
ile Müdür tarafından verilen faaliyetlerin yürütülmesinden ve Müdür
tarafından görevlendirilmek suretiyle Merkez birimlerinin yönetiminden
sorumludurlar.

Yönetim
Kurulu

MADDE 11
(1) Yönetim Kurulu; Müdürün
başkanlığında müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanları ile ilgili
olarak Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süreyle
görevlendirilen beş üye dahil olmak üzere en fazla
dokuz kişiden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinden en az üçü Üniversite
dışından Merkezin faaliyet konularıyla ilgili alanlarda çalışan kişiler
arasından belirlenir.

(3) Görev süresi dolan üye aynı usul ile yeniden
görevlendirilebilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine en az
altı ayda bir toplanır.

(5) Toplantılar salt çoğunlukla yapılır ve kararlar
toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde
Müdürün oyu yönünde karar alınmış sayılır.

(6) Toplantılara katılım video konferans usulü veya
internet üzerinden de yapılabilir.

Yönetim
Kurulunun görevleri

MADDE 12
(1) Yönetim Kurulunun görevleri
şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili
konularda kararlar almak.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık
çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Araştırma, eğitim-öğretim, uygulama, danışmanlık,
yayım ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak.

ç) Merkezde görevli personelin hizmet içi eğitim
programlarını planlamak.

d) Merkezin bünyesinde kurulacak olan birimler ile
çalışma ve proje gruplarını oluşturmak, çalışma usul ve esaslarını
belirlemek.

e) Merkezin yatırım plan ve programlarını
hazırlamak.

f) Merkezde ücret karşılığında sunulacak hizmetler
ile ilgili fiyatlandırma ve ödeme usullerine ilişkin önerileri Rektöre
sunmak.

g) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar
ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların usul ve esaslarını tespit etmek.

ğ) Müdürün gündeme getirdiği diğer konularda
kararlar almak.

Danışma
Kurulları ve görevleri

MADDE 13
(1) Merkezin Danışma Kurulları;
Akademik Danışma Kurulu ve Sektörel Danışma
Kurulundan oluşur.

(2) Akademik ve Sektörel
Danışma Kurulları, Yönetim Kurulunun önerisiyle Üniversite içinden veya
dışından Merkezin faaliyet alanıyla ilgili konularda deneyimli kişiler
arasından Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beşer üyeden
oluşur. Akademik ve Sektörel Danışma Kurulu
üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden
görevlendirilebilir.

(3) Akademik Danışma Kurulu ve Sektörel
Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar
konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

(4) Akademik Danışma Kurulunun amacı, Merkezde
yapılan çalışmaları akademik bakımdan değerlendirmek ve ülke menfaatleri
doğrultusunda Merkezde yürütülen veya yürütülmesi gereken araştırma ve
geliştirme çalışmaları bakımından stratejik ve pratik tavsiyelerde
bulunmaktır.

(5) Sektörel Danışma
Kurulunun amacı, Merkezde yapılan çalışmaların sektöre katkısını ve ilgili
sektörlerdeki eksiklikleri değerlendirerek ülke menfaatleri doğrultusunda
yapılması gereken yeni testler, uygulamalar, araştırma ve geliştirme
çalışmaları ile test hizmetleri bakımından stratejik ve pratik tavsiyelerde
bulunmaktır.

(6) Danışma Kurulları yılda bir kez olağan olarak
toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde her bir Danışma Kurulunu toplantıya
çağırabilir. Danışma Kurullarının toplantılarında salt çoğunluk aranmaz.
Toplantılara katılım video konferans usulü veya internet üzerinden de
yapılabilir.

(7) Akademik Danışma Kurulunda olan bir üye Sektörel Danışma Kurulunda da görev alabilir.

Merkezin
birimleri ve çalışma grupları

MADDE 14
(1) Gerektiğinde Merkezin
çalışma alanına giren konularda iş bölümünü sağlamak üzere; Müdürün
önerisi, Yönetim Kurulu kararı veya Akademik ve Sektörel
Danışma Kurullarının tavsiyeleri uyarınca;

a) Merkez amaçları doğrultusunda yürütülen
faaliyetlerdeki ihtiyaçlara göre Merkez bünyesinde Tehlikeli Madde Ambalaj
Testleri Birimi, Performans Testleri Birimi, Merkez Araştırma ve Geliştirme
Birimi, Kalite Koordinasyon Birimi ve benzeri birimler kurulabilir.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda detay araştırma
ve çalışma gerektiren konularda çalışma veya proje grupları kurulabilir.

(2) Merkez birimlerinde görevlendirilmiş olan
kişiler alt çalışma grupları veya proje gruplarında da görevlendirilebilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel
ihtiyacı

MADDE 15
(1) Merkezin akademik, idari ve
teknik personel ihtiyacı, Müdürün teklifi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13
üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından
karşılanır.

Ekipman ve
demirbaşlar

MADDE 16
(1) Merkez tarafından
desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman, yazılım, test cihazları ve kabinleri, araçlar
ve taşıtlar ile Merkezin kullanımı için tedarik edilen diğer tüm taşınmaz
mallar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm
bulunmayan haller

MADDE 17
(1) Bu Yönetmelikte hüküm
bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18
(1) Bu Yönetmelik yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19
(1) Bu Yönetmelik hükümlerini
İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

 Kaynak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin