• 0 488 212 57 57
  • 0 532 403 3 04
  • erenmalimusavirlik@hotmail.com
  • 0 488 212 04 44

–– İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2018/34)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2020/1)


26 Şubat 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31051

TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:

İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, C ŞEKERİ TALEPLERİNİN YURT
İÇİNDEN

KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR
TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO:2018/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020/1)

MADDE 1 –
5/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması
Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/34)’in 4 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Bölge müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı taşra
teşkilatında yer alan bölge müdürlüklerini,”

“g) İl ve ilçe müdürlüğü: Bakanlık il ve ilçe
müdürlüklerini,”

“ö) EVİS: C şekeri tahsisat işlemlerinin elektronik
ortamda yürütüldüğü Elektronik Veri İşleme Sistemini,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına
aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Şekerli mamul içerisinde kullanılan
ve şeker içeren bileşenin de imalatçı-ihracatçının kendi üretiminden olması
durumunda şeker oranı hesaplamasında değerlendirilebilmesi için kapasite
raporunda “kendi üretiminden” ifadesinin bulunması gerekir. Başkanlıkça,
tahsisat miktarında eksik veya fazla hesaplamaların tespiti halinde; tespit
edilen bu miktar, imalatçı-ihracatçının bir sonraki hakedişi üzerinden
tenzil veya artırıma tabi tutulabilir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlk kez hakediş belgesi düzenlenmesini talep
eden imalatçı-ihracatçının EVİS’e tanımlanması ve Ek-3’te yer alan Tahsisat
Belgesine Esas İhracat Listesi Hakediş Bilgi Formunun düzenlenmesi ilgili
bölge müdürlüğü tarafından yapılır. Bölge müdürlüklerinin ihracat
gerçekleşmelerine ilişkin bildirimleri, Başkanlıkça, ihracatın fiilen gerçekleştirilerek
usulüne uygun şekilde belgelenmesinde esas kabul edilir. Bu bildirimde yer
alacak bilgileri ihtiva eden Tahsisat Belgesine Esas İhracat Listesi
Hakediş Bilgi Formu elektronik ortamda Başkanlığa ulaştırılır. Gümrük
tescil tarihinden itibaren üzerinden 2 yıl geçmiş beyannameler için bölge
müdürlükleri tarafından hakediş belgesi düzenlenmez. İmalatçı-ihracatçılar
tarafından, Avrupa Birliği ülkelerine ve diğer ülkelere yapılan ihracatlar
için bölge müdürlüklerine ayrı ayrı başvuru yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında
yer alan “, bölge müdürlükleri tarafından” ibaresi “veya kapasite raporunda
yer alan bilgiler Başkanlıkça talep edilen usulle” şeklinde ve aynı
maddenin onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(10)
Tedarikçilerin, bölge müdürlüklerinin ve imalatçı-ihracatçıların talepleri
üzerine veya diğer nedenlerden dolayı Başkanlık tahsisat belgelerini iptal
edebilir. İptal edilen tahsisat belgeleri kapsamında yapılan işlemlerden Başkanlık
sorumlu değildir.”

MADDE 5 –
Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin
üçüncü fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan
“Tarafların kabul edeceği” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 14 –
(1) Başkanlık, tahsisat belgesi başvuruları ile dâhilde işleme izin belgesi
kapsamında talep edilen şeker oranına ilişkin başvuruları değerlendirerek,
uygun olanları, iş yeri kontrolleri yapılmak ve numune almak üzere ilgili
il müdürlüğüne sevk eder.

(2) İl müdürlüğü, görevlendireceği kontrol
görevlileri vasıtasıyla iş yeri kontrol ve numune alma işlemini gerçekleştirir.
Gerektiğinde bu işlemler için il müdürlükleri ilçe müdürlüklerini
görevlendirebilir.

(3) Kontrol görevlilerince;

a) Bildirim tarihinden itibaren beş iş günü
içerisinde imalatçı-ihracatçının işletmesine gidilerek, Tebliğ çerçevesinde
gerekli kontroller yapılır ve EK-6’da yer alan İş Yeri Kontrolüne İlişkin
Tutanak ile EK-7’de yer alan Numune Alma Tutanağı düzenlenir.

b) Numune alınması sırasında, EK-7’de yer alan
Numune Alma Tutanağı doldurularak analiz numunesine ve şahit numunesine
iliştirilir. Numuneler, plastik güvenlik mührü ile mühürlenir.

c) İşyerinde mevcut şekerli mamullerden, biri şahit
olmak üzere, toplam iki adet numune alınır. Alınan numunelerden biri HPLC
tekniği ile yapılan şeker bileşenleri (sakaroz, fruktoz, glukoz, maltoz)
analizi için ve ayrıca numune fiziki olarak ayrılabilen çeşni (fındık,
fıstık, kuru meyve, hindistan cevizi vb.) ihtiva eden bir ürün ise çeşni
oranı tayinine yönelik analiz için, ücreti imalatçı-ihracatçıdan tahsil
edilmek suretiyle, en yakın il gıda kontrol laboratuvar müdürlüğüne
gönderilir, diğeri ise şahit numune olarak üç ay süre ile il müdürlüğünde
muhafaza edilir. Analiz sonucunun kendilerine bildirilme tarihinden
itibaren üç aylık muhafaza süresi dolan numuneler il/ilçe müdürlüğü
tarafından tutanak altına alınarak imha edilir.

(4) İl gıda kontrol laboratuvar müdürlüğünde
analizi yapılan şekerli mamullere ait glukoz, fruktoz, sakaroz ve maltoz
yüzde değerlerini ayrı ayrı gösteren ve fiziki olarak ayrılabilen çeşni
ihtiva eden numunelere yapılan çeşni oranı tayini sonuçlarını içeren analiz
raporu, il müdürlüğü vasıtasıyla Başkanlığa bildirilir. Şahit numuneye ait
analiz rapor sonucu kesin olup verilecek karara esastır.

(5) İmalatçı-ihracatçılar, analiz sonuçlarının
kendilerine tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde Başkanlığa yazılı
olarak itirazda bulunabilirler. Başkanlık, uygun bulması halinde bir kereye
mahsus olmak üzere, tüm masrafları imalatçı-ihracatçı tarafından
karşılanmak şartıyla şahit numuneden tekrar analiz yaptırabilir. İtiraz
durumunda, şahit numunenin analizi tercihen ilk analizin yapıldığı
laboratuvarda veya Başkanlıkça uygun görülen başka bir laboratuvarda yaptırılır.

(6) 5996 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci
fıkrası kapsamında resmi kontrollerden alınacak ücretler her yıl Aralık
ayında belirlenerek Döner Sermaye Birim Fiyat Listelerinde belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin eki Ek-2’de yer alan İhracatı
Karşılığında C Şekeri Tahsis Edilmeyecek Şekerli Mamuller Listesinin 8 sıra
no’lu satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı listeye aşağıdaki 15
sıra no’lu satır eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin eki Ek-6 İş Yeri Kontrolüne İlişkin
Tutanakta yer alan “Kuruma” ibaresi “Başkanlığa” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Tebliğin eki Ek-7 ekteki şekilde
değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı
yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

5/10/2018

30556

 

 

Eki için tıklayınız.

 Kaynak

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin